Európa
szövete

Koncepció 1
Koncepció 2
Mercurius...
"Térkép"
Parafrázisok
Kiállítások
Konferencia
Videospot
Támogatók
Linkek

Kezdőlap
Kapcsolat
Copyright
Kérjük várja meg, míg a kép betöltődik! Az új kárpitok térképe Włodzimierz Cygan Martine Ghuys Federica Luzzi Thomas Cronenberg Maria Almanza Gabriela Cristu Sgarbura Anet Brusgaard Feliksas Jakubauskas Andrea Milde Maria Kirkova Tzanova Czeglédi Adél Muriel Crochet Susan Mowatt Solti Gizella Nagy Judit Ariadna Donner Peter Horn EMÖKE Paola Cicuttini Aino Kajaniemi Csókás Emese Sarah Perret Balogh Wanda Nora Chalmet Ieva Krumina Renata Rozsivalová Anne Jackson
1.  F E D E R I C A   L U Z Z I  O L A S Z O R S Z Á G 
2.  T H O M A S   C R O N E N B E R G  N É M E T O R S Z Á G 
3.  M A R T I N E   G H U Y S  B E L G I U M 
4.  W ŁO D Z I M I E R Z   C Y G A N  L E N G Y E L O R S Z Á G 
5.  M A R I A   A L M A N Z A  B E L G I U M 
6.  G A B R I E L A   C R I S T U   S G A R B U R A  R O M Á N I A 
7.  A N E T   B R U S G A A R D  D Á N I A 
8.  F E L I K S A S   J A K U B A U S K A S  L I T V Á N I A 
9.  A N D R E A   M I L D E  S P A N Y O L O R S Z Á G 
10.  M A R I A   K I R K O V A   T Z A N O V A  B U L G Á R I A 
11.  C Z E G L É D I   A D É L  M A G Y A R O R S Z Á G 
12.  M U R I E L   C R O C H E T  F R A N C I A O R S Z Á G 
13.  S U S A N   M O W A T T  N A G Y – B R I T A N N I A 
14.  S O L T I   G I Z E L L A  M A G Y A R O R S Z Á G 
15.  N A G Y   J U D I T  M A G Y A R O R S Z Á G 
16.  A R I A D N A   D O N N E R  F I N N O R S Z Á G 
17.  P E T E R   H O R N  N É M E T O R S Z Á G 
18.  E M Ö K E  F R A N C I A O R S Z Á G 
19.  P A O L A   C I C C U T I N I  B E L G I U M 
20.  A I N O   K A J A N I E M I  F I N N O R S Z Á G 
21.  C S Ó K Á S   E M E S E  M A G Y A R O R S Z Á G  
22.  S A R A H   P E R E T T  F R A N C I A O R S Z Á G  
23.  B A L O G H   W A N D A  M A G Y A R O R S Z Á G 
24.  N O R A   C H A L M E T  B E L G I U M 
25.  I E V A   K R U M I N A  L E T T O R S Z Á G 
26.  R E N A T A   R O Z S I V A L O V A  C S E H O R S Z Á G  
27.  A N N E   J A C K S O N  N A G Y – B R I T A N N I A